ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Πανεπιστήμιο Πειραιώς-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώςπροσκαλεί υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές για υποβολή αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος  2019-20στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη «Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία» που οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στους τομείς:

 • Διοίκηση Logistics (Logistics Management)
 • Διαχείριση Ενέργειας και Περιβάλλοντος (Energy and Environmental Management)
 • Διοίκηση Έργων και Ανάπτυξη Προϊόντων (Project Management & Product Development)

Διδάσκοντες

Στο Πρόγραμμα διδάσκουν καθηγητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς καθώς και καθηγητές άλλων  ΑΕΙ, όπως και ειδικοί επιστήμονες με σημαντική επαγγελματική εμπειρία.

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται σε πτυχιούχους τμημάτων τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης καθώς και σε άλλους πτυχιούχους σχετικών τμημάτων άλλων Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Κόστος και διάρκεια Σπουδών

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια τριών ακαδημαϊκών εξαμήνωνκαιτο τέλος φοίτησης του ΠΜΣ ανέρχεται στο ποσό των 5.800,00 ευρώ(2.000/α΄εξάμηνο, 2.000/β΄εξάμηνο, 1.800/γ΄εξάμηνο,)και καταβάλλεται στην αρχή κάθε εξαμήνου. Το Πρόγραμμα Σπουδών του ΠΜΣ για εκπαιδευτικούς σκοπούς μπορεί να τροποποιείται και να προσαρμόζεται στις εκάστοτε ανάγκες της αγοράς με απόφαση της Διοίκησης του Μεταπτυχιακού Προγράμματο

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων και Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι για την παρακολούθηση του ΠΜΣ καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τις 27/04/2020 έως  τις 12/06/2020στη Γραμματεία του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης &Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Καραολή και Δημητρίου 80(Γραφείο 114, καθημερινά 9:00 – 16:00).

Ενναλακτικά, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν τον φάκελο υποψηφιότητας και ηλεκτρονικά

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

 1. Να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας καθώς και να την εκτυπώσουν (από την ιστοσελίδα του ΠΜΣ  (http://www.tex.unipi.gr/master/).
 2. Να προσκομίσουν στην Γραμματεία τον φάκελο υποψηφιότητας τους ο οποίος θα πρέπει να περιέχει υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη αίτηση υποψηφιότητας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία είναι τα εξής:
 1. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών ή άλλα στοιχεία (π.χ. βεβαίωση περάτωσης) από τα οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος/η έχει  αποφοιτήσει.
 2. Επικυρωμένη αναλυτική βαθμολογία (για κάθε τίτλο σπουδών). Σημειώνεται ότι, εάν το πτυχίο έχει αποκτηθεί σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού, τότε απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.
 • Δύο συστατικές επιστολές (σε χωριστούς κλειστούς φακέλους).
 1. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα στο οποίο θα εμπεριέχονται όλα τα δυνατά αξιολογήσιμα στοιχεία.
 2. Επικυρωμένο πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής, από την εκδούσα αρχή, (επίπεδο lower) και οποιασδήποτε άλλης ξένης γλώσσας (αν υπάρχει).
 3. Σύντομο σημείωμα στο οποίο θα επισημαίνονται από τον υποψήφιο οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί να συμμετάσχει στο συγκεκριμένο ΠΜΣ. Παράλληλα, θα αναφέρεται η ιδιαίτερη επιστημονική περιοχή στην οποία δίνεται μεγαλύτερη έμφαση.
 • Βεβαιώσεις οι οποίες πιστοποιούν όσα αναγράφονται στο Βιογραφικό Σημείωμα του υποψηφίου.

Με την ολοκλήρωση  της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων όλοι οι υποψήφιοι θα κληθούν σεπροσωπική συνέντευξη. Οι υποψήφιοι οι οποίοι τελικά θα συμπεριληφθούν στον πίνακα των επιτυχόντων θα ενημερωθούν από τη Γραμματεία για τη διαδικασία της εγγραφής τους στο Πρόγραμμα.

Υποτροφίες Αριστείας

Το ΠΜΣ στη ΒΔΤ στηρίζοντας την αριστεία έχει θεσπίσει τη χορήγηση υποτροφιών στους μεταπτυχιακούς φοιτητές με άριστη επίδοση. Δικαίωμα υποτροφίας αριστείας, έχουν οι φοιτητές που θα καταβάλλουν τέλη φοίτησης. Στο πλαίσιο αυτό καλούνται όσοι από τους υποψηφίους φοιτητές του ΠΜΣ για το ακ. έτος 2018-19 επιθυμούν να αξιολογηθούν και για πιθανή χορήγηση υποτροφίας για το 1ο εξ. σπουδών και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 • Βαθμός πτυχίου οκτώ (8) και άνω από Ελληνικό ΑΕΙ/ΤΕΙή το αντίστοιχο του 8/10 για πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ιδρύματος εξωτερικού.

ή/και

 • Σειρά αποφοίτησης στο άνω 10% της τάξεως των (που θα βεβαιούται με επίσημο έγγραφο της αντίστοιχης γραμματείας) ή επίδοση άνω του 90% στο GMAT (quantitative) ή στο GRE (quantitative)

να το δηλώσουν συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας την αντίστοιχη αίτηση.

 

Πληροφορίες και παραλαβή δικαιολογητικών από τη Γραμματεία Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας, τηλ. 210-4142111, 210-4142095, 210-4142096, 210-4142098 . Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενημερωθούν πληρέστερα για το Πρόγραμμα μπορούν να επικοινωνήσουν με τα κάτωθι μέλη ΔΕΠ ανά ειδίκευση:

 • Διοίκηση Logistics (Logistics Management)

Επικ. Καθηγητής Ι. Γιαννατσής, τηλ. 210-4142151, email: ggian@unipi.gr

 • ΔιαχείρισηΕνέργειας και Περιβάλλοντος

Αναπλ. Καθηγήτρια Χ. Σιοντόρου,  τηλ.: 210-4142453, email:csiontor@unipi.gr

 • Διοίκηση Έργων και Ανάπτυξη Προϊόντων 

Επικ. ΚαθηγητήςΠ. Ειρηνάκης ,  τηλ.: 210-4142726, email: pavlose@unipi.gr

Καθώς επίσης και από την ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος  http://texmaster.unipi.gr/

 

Ο   Ακαδημαϊκός  Διευθυντής   του Προγράμματος

Καθηγητής Γρηγόριος Χονδροκούκης

 

Οι κλάδοι των Logistics, της Διαχείρισης Ενέργειας και του Project Management αποτελούν αναμφίβολα τομείς αιχμής στο σύγχρονο εργασιακό και οικονομικό περιβάλλον, τόσο στη χώρα μας, όσο και διεθνώς. Στο πλαίσιο αυτό, αποτελεί αδήριτη ανάγκη η εκπαίδευση επαγγελματιών στους παραπάνω τομείς, ικανών να ανταποκριθούν στις προκλήσεις και ανάγκες του σύγχρονου επιχειρηματικού κόσμου.

Το ΠΜΣ στη «Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία» του Πανεπιστημίου Πειραιώς φιλοδοξεί να αποτελέσει βασική πηγή άντλησης στελεχιακού δυναμικού υψηλού επιπέδου για επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Σε αυτό συμβάλλει, τόσο το εκσυγχρονισμένο πρόγραμμα σπουδών που εστιάζει σε κατευθύνσεις υψηλής προτεραιότητας για τη χώρα µας και διεθνώς (LogisticsManagement, Energy &EnvironmentalManagement, Project Management&Product Development), όσο και το ακαδημαϊκό προσωπικό με διακρίσεις στον τομέα του, δημοσιεύσεις στα καλύτερα διεθνή περιοδικά και με υψηλού επιπέδου ερευνητικό και συγγραφικό έργο. Παράλληλα, αναπόσπαστο μέρος της μαθησιακής εμπειρίας των φοιτητών του Προγράμματος αποτελούν ποικίλες δραστηριότητες, όπως σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια, εκπαιδευτικά ταξίδια, ασκήσεις προσομοίωσης, εταιρικές επισκέψεις που προσθέτουν ειδική αξία.

Η συμμετοχή σας στο ΠΜΣ στη «Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία» θα σας δώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την επαγγελματική σας ανέλιξη στο σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο.

Το ΠΜΣ στη «Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία» αποτελεί υπεύθυνη επιλογή για εσάς που επιθυμείτε να επενδύσετε στο μέλλον.

Καθηγητής Γρηγόριος Χονδροκούκης

Διευθυντής ΠΜΣ στη «Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία»

Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

To Top