NEWS

Αποζημίωση ειδικού σκοπού για ναυτικούς-e-ναυλοσύμφωνο ρυθμίσεις για επαγγελματικά σκάφη

Εξειδίκευση μέτρων στήριξης της ναυτικής εργασίας για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 – Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο – Διατάξεις για συμμόρφωση με υποχρεώσεις διεθνούς ναυσιπλοΐας – Παράταση της τριετίας για τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης

 

Αποζημίωση ειδικού σκοπού σε ναυτικούς για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021, ρυθμίσεις για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής και το e-ναυλοσύμφωνο, ασφάλιση στο ΝΑΤ του προσωπικού των πλοηγικών σταθμών.

Νέο νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή από το υπ. Ναυτιλίας και Νησιώτικης πολιτικής με τίτλο: «Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο, διατάξεις για συμμόρφωση με υποχρεώσεις διεθνούς ναυσιπλοΐας και την αναβάθμιση Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. και ειδικές ρυθμίσεις για την ψηφιοποίηση και εν γένει ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ναυτιλίας στη μετά-COVID εποχή»

Δείτε αναλυτικά τις σημαντικότερες διατάξεις

Κεφάλαιο Γ – Άρθρο 16:

  1. Εξειδικεύονται τα μέτρα στήριξης της ναυτικής εργασίας, λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού, για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 και συγκεκριμένα:

α. Οι ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις – πλοιοκτήτες – εφοπλιστές που πλήττονται σημαντικά από την πανδημία του κορωνοϊού, βάσει των ΚΑΔ που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, επιτρέπεται να παρατείνουν ή να θέτουν αρχικώς σε αναστολή, συμβάσεις ναυτολόγησης ναυτολογημένων ναυτικών, εξαιρουμένου του προσωπικού ασφαλείας – φύλαξης, συγκεκριμένων κατηγοριών πλοίων, εφόσον αυτά κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα δεν δραστηριοποιούνται.

β. Στο πλαίσιο αυτό, οι ναυτολογημένοι ναυτικοί, το ανωτέρω χρονικό διάστημα, δικαιούνται:

αποζημίωση ειδικού σκοπού, κατ’ αναλογία των ημερών αναστολής των συμβάσεων ναυτολόγησής τους με βάση υπολογισμού, το ποσό των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534,00) ευρώ που αντιστοιχεί στις τριάντα (30) ημέρες για κάθε μήνα, πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, για το σύνολο των ημερών αναστολής, με βάση τις αποδοχές των ναυτικών που καθορίζονται σύμφωνα με τις τελευταίες ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις ναυτικής εργασίας (η υγειονομική περίθαλψη καλύπτεται από τον Οίκο Ναύτου).

γ. Προβλέπεται η αναλογική μείωση του επιδόματος εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων 2021 και προσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του, για το χρονικό διάστημα της αναστολής των συμβάσεων ναυτολόγησης.

δ. Η δαπάνη για τις κατά τα ανωτέρω παροχές (αποζημίωση ειδικού σκοπού, επίδομα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων 2021 και ασφαλιστική ικανότητα) καλύπτεται μέσω έκτακτης επιχορήγησης του Οίκου Ναύτου από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. [Κατά τα ισχύοντα, η εν λόγω επιχορήγηση δεν υπόκειται σε κράτηση ή τέλη, είναι ακατάσχετη και δεν συμψηφίζεται με καμία οφειλή].

Ομοίως, το ποσό της αποζημίωσης ειδικού σκοπού είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

ε. Παρατείνεται μέχρι τις 30-4-2021, η χρονική διάρκεια της παρεχόμενης από τον Οίκο Ναύτου ασφαλιστικής προστασίας, που αφορά σε ασφαλιστική ικανότητα και παροχές σε χρήμα σύμφωνα με το π.δ.894/1981, για όσους δικαιούχους έληξε μετά τις 31-5-2020 και εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση,

στ. Παρέχονται οι αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις για την παράταση το αργότερο μέχρι τις 31-5-2021, του χρονικού διαστήματος καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού καθώς και για τη ρύθμιση λοιπών επιμέρους ζητημάτων.

Αιτιολογική έκθεση

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση παρατείνεται ή παρέχεται σε κάποιες περιπτώσεις για πρώτη φορά ένα πλήρες και συνεκτικό πλαίσιο διατάξεων που αποσκοπούν στη στήριξη των ναυτικών λόγω των οικονομικών συνεπειών που έχουν επέλθει από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού και της σημαντικής μείωσης της κίνησης προς και από τα ελληνικά νησιά και στη θάλασσα εν γένει. Τα μέτρα αυτά είναι συμπληρωματικά των γενικότερων κυβερνητικών μέτρων για την προστασία των εργαζομένων και εξειδικεύονται για το ναυτεργατικό χώρο με σκοπό την πληρέστερη και πιο εξειδικευμένη προστασία των ναυτικών.

Με την προτεινόμενη διάταξη καθορίζεται επιπροσθέτως το ειδικό διαδικαστικό καθεστώς χορήγησης της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, καθώς και του επιδόματος των εορτών του Πάσχα και των Χριστουγέννων 2021 στους ναυτικούς μέσω του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου και του Οίκου Ναύτου. Η προτεινόμενη διάταξη αποσκοπεί στη στήριξη του ναυτεργατικού δυναμικού της Χώρας το οποίο πλήττεται από τις επιπτώσεις της πανδημίας του COVID19. Με τη διάταξη αυτή ενισχύεται η αγοραστική δύναμη των ναυτικών ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στη δύσκολη αυτή οικονομική συγκυρία.

Αναλυτικά

Με την παρ. 1: Η παροχή προστασίας υπό τη μορφή παροχής έκτακτης αποζημίωσης συνεχίζει να υφίσταται στους ναυτικούς όλων των πλοίων άρθρου 126 του ν. 4764/2020. Η ανωτέρω αποζημίωση ειδικού σκοπού αφορά στους μήνες Ιανουάριο έως και Μάρτιο 2021 και εφόσον τα πλοία των παραπάνω περιγραφόμενων κατηγοριών δεν δραστηριοποιούνται.

Με την παρ. 2: Ο καθορισμός κατ’ αναλογία των ημερών αναστολής των συμβάσεων ναυτολόγησης των ναυτολογούμενων ναυτικών της παρ. 1 με βάση υπολογισμού το ποσό των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ που αντιστοιχεί στις τριάντα ημέρες για τους μήνες Ιανουάριο έως και Μάρτιο 2021, ενώ για το σύνολο των ημερών αναστολής των συμβάσεων ναυτολόγησης παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη με βάση τις αποδοχές των ναυτικών που καθορίζονται σύμφωνα με τις τελευταίες ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις ναυτικής εργασίας και η υγειονομική περίθαλψη αυτών καλύπτεται από τον Οίκο Ναύτου.

Με την παρ. 3: Οι ναυτικοί των παρ. 1 και 2 υπάγονται στον μηχανισμό εφαρμογής των μέτρων στήριξης, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αρ. 2242.10/21372/2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β’ 1128), όπως τροποποιήθηκε με την υπ1 αρ. 2242.10/32718/2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β’ 1128).

Με την παρ. 4: Καθορίζεται ότι η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού των ναυτολογημένων ναυτικών και την ασφαλιστική ικανότητα καλύπτεται μέσω έκτακτης επιχορήγησης του Οίκου Ναύτου από τις πιστώσεις του ειδικού φορέα Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Με την παρ. 5: Καθορίζεται ότι το ποσό της αποζημίωσης ειδικού σκοπού είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων και κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα

πηγή Taxheaven.gr

διαβάστε περισσότερα εδώ:

Read more at Taxheaven: https://www.taxheaven.gr/news/52538/neo-nomosxedio-apozhmiwsh-eidikoy-skopoy-se-naytikoys-gia-ianoyario-febroyario-ryomiseis-gia-ta-epaggelmatika-ploia-anapsyxhs-kai-to-e-naylosymfwno-asfalish-sto-nat-toy-proswpikoy-twn-plohgikwn-staomwn?fbclid=IwAR0kry3UsH39UwlNPMS15ON2_5WadaKIZ8fdhL82HVsDmRf9qvRRGoDKC_o

Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

To Top