ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Επιστολή ΕΒΕΠ με τα 5 Στοιχεία ενός «Ελληνικού Συμφώνου για την Επιχειρηματικότητα» που αντιστοιχίζονται στις προτεραιότητες της ΕΕ

Α. Μια Ελλάδα κατάλληλη για την ψηφιακή εποχή
Επενδυτικές ανάγκες:
• Ανάπτυξη στρατηγικής «Omnichannel» (διαχείριση και οικονομική υποστήριξη σε Μμε)
• Αυτοματισμός και ψηφιακός εξοπλισμός (ρομποτικές αποθήκες και καταστήματα, συσκευές αυτόματης σάρωσης) – φορολογικά κίνητρα για εταιρείες που πραγματοποιούν αυτές τις επενδύσεις.


• Ανάπτυξη ευρωπαϊκών, εθνικών και τοπικών διαδικτυακών πλατφορμών.
• Ψηφιακές πληρωμές (ευρωπαϊκή πλατφόρμα με άμεση πληρωμή – SCT Inst)
• Κοινά συστήματα τροφοδοσίας και παράδοσης για τα κέντρα των πόλεων.
• Επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές (5G, καλώδια οπτικών ινών, ευρυζωνική πρόσβαση), ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες περιοχές και νησιά.
• Ευρωπαϊκή υποδομή δεδομένων (cloud)
• Ψηφιοποίηση δημόσιων διοικήσεων και τελωνείων.
• Υποστήριξη σχολών και πανεπιστημίων για την ενίσχυση του αριθμού των επιστημόνων και τεχνικών δεδομένων στην Ελλάδα.
• Υποστήριξη για μαθητείας για εργαζόμενους στο ηλεκτρονικό εμπόριο, την επιστήμη δεδομένων, δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου, ψηφιακές δεξιότητες, (π.χ. Επαγγελματική και Εκπαιδευτική Κατάρτιση, ατομικοί λογαριασμοί μάθησης)
Ανάγκες πολιτικής / κανονισμού:
• Προσαρμογή κανόνων ανταγωνισμού στο διαδικτυακό επιχειρείν, π.χ. σχετικά με την κοινή χρήση δεδομένων, την πρόσβαση σε διαφορετικά κανάλια πωλήσεων (Κάθετος κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία)
• Πιο διαφανής και ομοιόμορφη εφαρμογή του GDPR, ευθυγράμμιση του ηλεκτρονικού απορρήτου
• Ισότιμοι όροι – Βελτίωση της επιβολής και αποσαφήνιση της ευθύνης των διαδικτυακών πωλητών και πλατφορμών.
Β. Μια Ελλάδα έτοιμη για την ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία
Επενδυτικές ανάγκες:
• Ανακαίνιση επαγγελματικών κτιρίων προς ενεργειακή απόδοση και επιτόπια παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας – επενδυτική υποστήριξη και φορολογικά κίνητρα
• Μετάβαση σε φυσικά αέρια ψύξης
• Πράσινο στόλο (ηλεκτροκίνηση και υδρογόνο)
• Έρευνα για επαναχρησιμοποιήσιμες, ανακυκλώσιμες, ανανεώσιμες συσκευασίες και υφάσματα.
• Ταμεία και φορολογικά κίνητρα για τη στήριξη της μετατροπής της αγροτικής παραγωγής σε βιολογική γεωργία
• Έργα για τη μείωση των αποβλήτων (τροφίμων και βιομηχανικών)
• Υποδομές ανανεώσιμης ενέργειας
• Υποδομή συλλογής, διαλογής και ανακύκλωσης αποβλήτων για πλαστικά κ.α.
• Υποστήριξη για συνεχή εκπαίδευση σε εργαζόμενους στην πράσινη τεχνολογία και αντιμετώπισηστις προκλήσεις της αειφορίας με “πράσινες” δεξιότητες.
Ανάγκες πολιτικής / κανονισμού:
• Εφαρμογή στρατηγικής «Farm-to-Fork»
• Δημιουργία ενιαίας αγοράς και ενημέρωση του κανονισμού αποστολής αποβλήτων
• Κοινοί ορισμοί των δευτερογενών προϊόντων και των βιώσιμων υλικών
• Κανονισμός λειτουργίας για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα
• Κοινοί κανόνες και οδηγίες για συστήματα εκτεταμένης ευθύνης παραγωγού (EPR)
• Σαφές πλαίσιο νόμου περί ανταγωνισμού για τη συνεργασία για την αειφορία (Οριζόντιος κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία)
• Εναρμονισμένες απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας
• Φορολογικά κίνητρα για χρήση βιώσιμης ενέργειας με μείωση του κόστους και των φόρων μετάβασης στην ενέργεια.
Γ. Μια Ελλάδα με οικονομία που λειτουργεί για τους ανθρώπους
Επενδυτικές ανάγκες:
• Ταμεία και κίνητρα για να βοηθήσουν το εμπόριο, τη μεταποίηση, τη γεωργία και τη φιλοξενία να αναζωογονήσουν πόλεις, χωριά, νησιά και να ενισχύσουν την τοπική απασχόληση.
• Αστικά έργα αναγέννησης
Ανάγκες πολιτικής / κανονισμού
• Εφαρμογή των συστάσεων στην ανακοίνωση της ΕΕ για τον 21ο αιώνα και την άρση των γραφειοκρατικών περιορισμών.
• Η νομοθεσία για την απασχόληση και τα μέτρα υποστήριξης δεξιοτήτων πρέπει να επιτρέπουν την εύκολη πρόσβαση σε επαρκές εργατικό δυναμικό και σε δίκαιες συνθήκες εργασίας.
Δ. Μια Ελλάδα ισχυρότερη στην Ενιαία και τις παγκόσμιες αγορές
Ανάγκες πολιτικής / κανονισμού:
• Αποτελεσματικοί μηχανισμοί κοινοποίησης βάσει της Οδηγίας Υπηρεσιών για τη διασφάλιση πιο προβλέψιμων κανόνων για τις επιχειρήσεις
• Κατάργηση των περιορισμών από συγκεκριμένα κράτη μέλη να προμηθεύονται αποκλειστικά από εθνικούς προμηθευτές (εδαφικοί περιορισμοί εφοδιασμού)
• Ισχυρότερη αξιολόγηση και επιβολή της ενιαίας αγοράς από την Επιτροπή (Ευρωπαϊκό Εξάμηνο)
• Εξάρτηση χρηματοδότησης από την τήρηση των κανόνων του κράτους δικαίου και της ενιαίας αγοράς κυρίως σε χώρες εκτός ΕΕ-27
• Υπεράσπιση ενός ανοικτού παγκόσμιου συστήματος βάσει κανόνων με μεταρρύθμιση του ΠΟΕ για ανάπτυξη νέας εμπορικής πολιτικής για στρατηγική αυτονομία
• Απλοποίηση των κανονισμών και ρυθμίσεων (π.χ. εφοδιασμού πλοίων και ναυτιλίας σε όλο τον κόσμο από τα ελληνικά λιμάνια).
Ε. Μια Ελλάδα με σωστό σχεδιασμό και χρηστή διαχείριση των πόρων
Ανάγκες πολιτικής / κανονισμού:
• Θα πρέπει το εθνικό σχέδιο, που θα αξιολογηθεί από την ΕΕ να είναι πλήρες.
• Θα πρέπει οι εθνικές μας προτάσεις δαπανών να ευθυγραμμίζονται με συγκεκριμένες συστάσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2020, οι οποίες εγκρίθηκαν από ηγέτες της ΕΕ κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής.
• Θα πρέπει να στοχεύουν στην ενίσχυση του αναπτυξιακού δυναμικού, της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της οικονομικής και κοινωνικής ανθεκτικότητας. • Θα πρέπει να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. • Θα πρέπει να περιλαμβάνουν χρονοδιαγράμματα και στόχους, η εκπλήρωση των οποίων θα καθορίσει εάν θα πραγματοποιηθούν πληρωμές.
• Θα πρέπει εντός 4 εβδομάδων από τη κατάθεση, η ΕΕ να υποβάλει την αξιολόγησή του στο Συμβούλιο ECOFIN για έγκριση με ειδική πλειοψηφία.
• Θα πρέπει η απόδοση του εθνικού σχεδίου να μην αμφισβητηθεί από άλλο κράτος μέλος στο ECOFIN και να παραπεμφθεί πίσω στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
• Θα πρέπει το 30% της χρηματοδότησης να διοχετευτεί σε δράσεις που σχετίζονται με το κλίμα και τη συμμόρφωση στους στόχους της ΕΕ το 2030 & 2050.
• Θα πρέπει οι επιχορηγήσεις και τα δάνεια να διανεμηθούν σύμφωνα με το βαθμό στον οποίο κάθε βιώσιμος κλάδος της οικονομίας έχει επηρεαστεί από τη πανδημία.

Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

To Top