ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προκήρυξη 2ου κύκλου σπουδών ΔΠΜΣ «Διοίκηση στη Ναυτική Επιστήμη και Τεχνολογία»

Τη δεύτερη σειρά φοιτητών και φοιτητριών θα υποδεχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 το Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση στη Ναυτική Επιστήμη και Τεχνολογία» (ΔΠΜΣ ΔΙΝΕΤ). Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΔΙΝΕΤ προσφέρουν από κοινού το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το Τμήμα Ναυτικών Επιστημών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, τα δύο εκπαιδευτικά ιδρύματα με τη μακροβιότερη παράδοση στις σπουδές στα πεδία της διοίκησης και της τεχνολογίας στη ναυτιλία.

Οι σπουδές στο Πρόγραμμα εφοδιάζουν τους συμμετέχοντες/ουσες με τις αναγκαίες αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες, με την επιστημονική εξειδίκευση και με τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που αποτελούν εφόδια για την επαγγελματική σταδιοδρομία τους στη ναυτιλία ή για περαιτέρω σπουδές και έρευνα.

Στοιχείο που διακρίνει το ΔΙΝΕΤ και το καθιστά μοναδικό είναι η αξιοποίηση της συμπληρωματικής τεχνογνωσίας, των υποδομών και του ανθρώπινου δυναμικού δύο ευρύτερα αναγνωρισμένων φορέων εκπαίδευσης της Ναυτιλίας και του Πειραιά, αλλά και των διασυνδέσεων που οι φορείς αυτοί διατηρούν με το ζωντανό χώρο της ναυτιλίας, των επιχειρήσεων και των οργανισμών της.

Υποβολή αίτησης για εγγραφή στο ΔΠΜΣ ΔΙΝΕΤ μπορεί να γίνει έως την 31 Μαϊου 2021, μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος (https://dinet.unipi.gr) ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (dinet@hna.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περαιτέρω πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΔΙΝΕΤ ή από τη κυρία Δώρα Γιαννοπούλου στο τηλέφωνο 2104581309.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2ου ΚΥΚΛΟΥ  –  ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων ανακοινώνουν την πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για τον 2ο κύκλο του Δι-ιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Διοίκηση στη Ναυτική Επιστήμη και Τεχνολογία» (Marine Science & Technology Management). Το ΔΠΜΣ προσφέρει τις εξής ειδικεύσεις:

(α) «Διοίκηση και Οικονομία στη Ναυτική Επιστήμη»

(β) «Διοίκηση στη Ναυτική Τεχνολογία»

Ο τίτλος απονέμεται από κοινού από το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας, του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το Τμήμα Ναυτικών Επιστημών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων.

Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο την παροχή στους/στις αποφοίτους/απόφοιτες του  θεωρητικών, πρακτικών, αναλυτικών και συνθετικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε μεταπτυχιακό επίπεδο στους τομείς της Διοίκησης, Οικονομίας και Διαχείρισης στην Ναυτική Επιστήμη και Τεχνολογία προκειμένου να αντιλαμβάνονται, να διαχειρίζονται και να αποφασίζουν σε κρίσιμα διοικητικά, οικονομικά, τεχνικά και οικονομοτεχνικά θέματα στην λειτουργία των ναυτιλιακών επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων. Το πρόγραμμα συνδυάζει την οικονομική, τη διοικητική και ιδίως την τεχνολογική-τεχνική εκπαίδευση στα ακαδημαϊκά αλλά και πρακτικά αντικείμενα του Προγράμματος που θεραπεύει.

Το ΔΠΜΣ απευθύνεται σε απόφοιτους/ες πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα των Σχολών Οικονομικής, Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, Διοίκησης Επιχειρήσεων της ημεδαπής (ισοδύναμες Σχολές Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης νομίμως περιλαμβάνονται) ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και σε απόφοιτους/ες των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), της Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και των αντίστοιχων και ισοδύναμων Στρατιωτικών Σχολών της αλλοδαπής. Δεκτοί γίνονται επίσης οι απόφοιτοι Ανωτάτων Σχολών Σωμάτων Ασφαλείας αλλά και απόφοιτοι Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (AEN – εισακτέοι στις ΑΕΝ από το ακαδημαϊκό έτος 2005-06 οι οποίοι κατέχουν δίπλωμα εμπορικού ναυτικού α’ τάξης), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει με συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων:

 1. Βαθμός συνάφειας γνωστικού αντικειμένου πρώτου πτυχίου
 2. Βαθμός πτυχίου
 3. Κατοχή δεύτερου πτυχίου ή άλλου τίτλου σπουδών
 4. Εργασιακή εμπειρία σε συναφές αντικείμενο
 5. Συνέντευξη

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Πρόγραμμα που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα διδασκαλίας, πλήρους φοίτησης (full time).

Το τέλος εγγραφής για τον 2ο  κύκλο σπουδών έχει οριστεί σε 2.400 Ευρώ. Με την αποδοχή της αίτησης, οι υποψήφιοι θα κληθούν να καταβάλουν προκαταβολή διδάκτρων 300 ευρώ σε περίπτωση αποδοχής της αίτησής τους. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται αναλογικά σε κάθε εξάμηνο (700 ευρώ στην αρχή του κάθε εξαμήνου).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής  μέσω της ιστοσελίδας του ΔΠΜΣ ή με την αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (dinet@hna.gr και dinet@unipi.gr) συμπληρωμένης αίτησης (παρέχεται εδώ). Κάθε αίτηση θα πρέπει να περιέχει  τα  συνοδευτικά αποδεικτικά έγγραφα/δικαιολογητικά που αναφέρονται στη συνέχεια (συνημμένα/σκαναρισμένα αρχεία έως 10mb).  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφορόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην κα. Δώρα Γιαννοπούλου στο τηλέφωνο 2104581309 ή στην κεντρική γραμματεία στα τηλέφωνα 210 4142397, 210 4142175.

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι την 31η  Μαϊου 2021, ώρα 23.59.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από κάθε υποψήφιο είναι τα εξής:

 • Αίτηση εγγραφής (το έντυπο παρέχεται ηλεκτρονικά από το πρόγραμμα)
 • Βιογραφικό σημείωμα (συνοπτικό).
 • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου/διπλώματος.
 • Δύο συστατικές επιστολές μία εκ των οποίων οπωσδήποτε από μέλος ΔΕΠ (ΑΕΙ, ΑΣΕΙ).
 • Αντίγραφο Πτυχιακής ή Διπλωματικής εργασίας σε ηλεκτρονική μορφή (εάν εκπονήθηκε).
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας σε αντικείμενο συναφές με αυτό του ΔΠΜΣ, εάν υπάρχουν.
 • Πιστοποιημένη πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Εάν δεν υπάρχει σχετική πιστοποίηση οι υποψήφιοι δύναται να κληθούν σε γραπτή ή και προφορική δοκιμασία διαγωνίσματος.
 • Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι ο υποψήφιος έχει λάβει γνώση του Κανονισμού Σπουδών και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους αναφερόμενους σε αυτόν κανόνες λειτουργίας του ΔΠΜΣ.
 • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 • Δύο Φωτογραφίες (ψηφιακά, αρχείο jpg, pdf)

Αναλυτικές πληροφορίες και έντυπα μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα:  https://dinet.unipi.gr

 

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕ

και Διευθυντής της ΣΕ του ΔΠΜΣ

 

 

Ο Αν. Πρόεδρος της ΕΔΕ
Καθηγητής Γιάννης Θεοτοκάς

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Καθηγητής Γιώργος Γαλάνης

Σχολή Ναυτικών Δοκίμων

 

Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

To Top