ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΒΕΠ: «ΤΑ 5 ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟ 2019»

 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΡΚΙΔΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΒΕΠ

 

Ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 2,5% για το 2019 έναντι 2,1% το 2018, προβλέπει ο Κρατικός προϋπολογισμός που κατατέθηκε στη Βουλή προς διαβούλευση και αναμένεται να ψηφιστεί έως την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου. Το πρωτογενές πλεόνασμα του επόμενου έτους προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 3,6% του ΑΕΠ ή στα 6,95 δις €, μετά την ενεργοποίηση των θετικών μέτρων μεταξύ των οποίων και της μη περικοπής των συντάξεων, ενώ για το τρέχον έτος θα ανέλθει 3,98% του ΑΕΠ έναντι στόχου για 3,5%.
Παράλληλα, γίνεται αναφορά για επίτευξη δημοσιονομικού χώρου της τάξεως των 885 εκ. € στη διάρκεια του 2018, παράμετρος που θα επηρεάσει και το ύψος του προς διάθεση κοινωνικού μερίσματος. Στον κρατικό Προϋπολογισμό του 2019 περιλαμβάνεται μία σειρά δημοσιονομικών παρεμβάσεων, τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και σε εκείνον των δαπανών, καθαρού ύψους 1,25 δις € (απώλεια κρατικών εσόδων), με τα οφέλη όμως για τις επιχειρήσεις να γίνονται απτά από το 2020 και μετά (μείωση φορολογικού συντελεστή ΦΕΝΠ και διανομής κερδών). Αυτό που πρέπει να επισημάνουμε για άλλη μία χρονιά είναι ότι από τα 73 δις ευρώ φορολογητέας ύλης αναζητούνται 51 δις ευρώ άμεσοι και έμμεσοι φόροι.

 

Οι παρεμβάσεις και οι μειώσεις δημοσιονομικού χαρακτήρα για το 2019 εξειδικεύονται ως εξής:
• Επίδομα στέγασης, με δημοσιονομική επίπτωση 400 εκ. €
• Ενίσχυση ειδικής αγωγής, με δημοσιονομική επίπτωση 22 εκ. €
• Μείωση ΕΝΦΙΑ: Το μέτρο συνίσταται στη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 10% μεσοσταθμικά, ενώ το μέτρο θα κοστίσει συνολικά στον προϋπολογισμό ποσό ύψους 260 εκ. €.
• Μείωση ασφαλιστικών εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και αγροτών, με δημοσιονομική επίπτωση 177 εκ. €.
• Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών για νέους εργαζόμενους, με δημοσιονομική επίπτωση 51 εκ. €.
• Μείωση Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων (ΦΕΝΠ): Το μέτρο συνίσταται στη σταδιακή μείωση του συντελεστή φορολόγησης από 29% σε 25% σε ορίζοντα τετραετίας, θα έχει όμως δημοσιονομική επίπτωση από το 2020 και εφεξής, με τη μείωση των συντελεστών να υπολογίζεται στο 1% κατ’ έτος.
• Μείωση φορολογίας διανεμόμενων κερδών: Το μέτρο αναφέρεται στη μείωση του φορολογικού συντελεστή επί των διανεμόμενων κερδών κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες, από το 15% στο 10%, και θα έχει δημοσιονομική επίπτωση από το 2020 και εφεξής.
Φορολογικά έσοδα – Δαπάνες 2018 -2019
Τα καθαρά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού το 2019 σε ταμειακή βάση προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 53,02 δις €, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 435 εκ. € ή 0,8%, έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2019-2022. Το ύψος των φορολογικών εσόδων του 2019 εκτιμάται πως θα ανέλθει στα 51,13 δις € παρουσιάζοντας αύξηση κατά 935 εκ. € έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2019-2022. Τα απολογιστικά στοιχεία για τα φορολογικά έσοδα του 2018 κάνουν εκτίμηση για πλεόνασμα περίπου 1,1 δις σε σύγκριση με τους στόχους του Μνημονίου για την ίδια περίοδο.
1. Φόροι – Έσοδα
Οι επιπρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις το 2019, σε σχέση με τους Μνημονιακούς στόχους του ίδιου έτους, ανέρχονται στα 935 εκ. € (ταμειακά φορολογικά έσοδα Προϋπολογισμού), τα περισσότερα εκ των οποίων, 682 εκ. €, θα προέλθουν από έμμεσους φόρους (επί αγαθών και υπηρεσιών και δη από ΦΠΑ). Ειδικότερα και για τις κυριότερες κατηγορίες φόρων περιγράφονται οι παρακάτω εκτιμήσεις:
➢ Από το Φόρο Εισοδήματος, προβλέπεται να εισπραχθούν 16,8 δις €, όντας αυξημένος κατά 298 εκ. € ή 1,8% έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2019-2022. Ο Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (ΦΕΦΠ) προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 11,07 δις €, αυξημένος κατά 211 εκ. € έναντι του στόχου, ως αποτέλεσμα της δευτερογενούς επίδρασης των συνταξιοδοτικών παρεμβάσεων. Ο Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων (ΦΕΝΠ) εκτιμάται πως θα παρουσιάσει αύξηση κατά 162 εκ. € σε σχέση με το στόχο και θα διαμορφωθεί στα 4,42 δις €.
➢ Οι τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας προβλέπεται να φθάσουν στα 2,8 δις €, σημειώνοντας μείωση κατά 215 εκ. € έναντι των Μνημονιακών στόχων, η οποία οφείλεται, λόγω της εφαρμογής της δημοσιονομικής παρέμβασης μείωσης του ΕΝΦΙΑ έτους 2019 κατά 10% μεσοσταθμικά ή κατά 260 εκ. €.
➢ Οι φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών (έμμεσοι φόροι) θα προσεγγίσουν τα επίπεδα των 27,56 δις €, καταγράφοντας σημαντική άνοδο 682 εκ. € ή 2,5% έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2019-2022. Τα έσοδα από ΦΠΑ αναμένεται να είναι αρκετά βελτιωμένα (+565 εκ. €), ενώ αντιθέτως οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης θα καταγράψουν πτωτική εισπρακτική πορεία (-51 εκ. €).
➢ Οι επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 4,82 δις € αυξημένες κατά 633 εκ. € ή 15,1%, έναντι των προβλέψεων του ΜΠΔΣ 2019-2022.
➢ Τα έσοδα του ΠΔΕ σε ταμειακή βάση προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 3.740 εκ. €, αυξημένα κατά 150 εκ. € έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2019-2022, λόγω μεταφοράς στο ΠΔΕ απολήψεων από την ΕΕ που μέχρι πρότινος εμφανίζονταν στον τακτικό προϋπολογισμό.
➢ Τα καθαρά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2018, σε ταμειακή βάση, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 53,82 δις €, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,03 δις € ή 2,0%, έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2019-2022, απόρροια των αυξημένων φορολογικών υποχρεώσεων και των ηλεκτρονικών κατασχέσεων. Η μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στα αυξημένα έσοδα από τον ΦΠΑ (+611 εκ. €), από τον Φόρο Εισοδήματος (+373 εκ. € – κυρίως από τον ΦΕΝΠ και από τον παρακρατούμενο φόρο εισοδήματος στα φυσικά πρόσωπα,), από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών (+586 εκ. €) και από λοιπά τρέχοντα έσοδα (+369 εκ. €). Στον αντίποδα τα φορολογικά έσοδα του 2018 που εκτιμάται πως θα κινηθούν πτωτικά σε σχέση με τις Μνημονιακές εκτιμήσεις είναι εκείνα από τους τακτικούς φόρους ακίνητης περιουσίας (-281 εκ. € – κυρίως λόγω μετακύλισης είσπραξης της τελευταίας δόσης του ΕΝΦΙΑ έτους 2018 στον Ιανουάριο 2019) και από πωλήσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων (-344 εκ. €).
2. Δαπάνες
Οι συνολικές δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για το έτος 2019 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν σε ταμειακή βάση στα 57,8 δις €, αυξημένες κατά 761 εκ. € σε σχέση με τον στόχο του ΜΠΔΣ 2019-2022. Απόρροια των εκτιμήσεων των εσόδων και των δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2019 είναι το ελλειμματικό ισοζύγιο κρατικού προϋπολογισμού (-4,77 δις €), το οποίο όμως εξαιρουμένων των δαπανών για τόκους μετατρέπεται σε ταμειακό πρωτογενές αποτέλεσμα ύψους 1,83 δις €, αυξημένο κατά 73 εκ. € έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ.
Ανάλυση κυριότερων δαπανών κατά μείζονες κατηγορίες:
➢ Παροχές σε εργαζομένους: Οι δαπάνες παροχών σε εργαζομένους προβλέπεται ότι θα ανέλθουν σε ταμειακή βάση στα 13,01δις €, αυξημένες κατά 25 εκ. € σε σχέση με τον στόχο του ΜΠΔΣ 2019-2022. Επισημαίνεται ότι οι πρόσθετες αποδοχές προβλέπεται να ανέλθουν σε 503 εκ. €.
➢ Κοινωνικές Παροχές: Οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής σε ταμειακή βάση προβλέπεται ότι θα διαμορφωθούν στα 246 εκ. €, μειωμένες κατά 2,18 δις € έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2019-2022, κυρίως λόγω της μεταφοράς πιστώσεων στην κατηγορία των μεταβιβάσεων για την επιχορήγηση στον ΟΠΕΚΑ με σκοπό την υλοποίηση της δράσης του ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης), καθώς και λόγω της άρσης των εξισορροπητικών παρεμβάσεων του 2019, όπως αυτές είχαν παρουσιαστεί στο ΜΠΔΣ 2019-2022.
➢ Μεταβιβάσεις: Οι δαπάνες για μεταβιβάσεις σε ταμειακή βάση προβλέπεται ότι θα διαμορφωθούν στα 26,1 δις €, αυξημένες κατά 2,27 δις € έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2019-2022, κυρίως λόγω της μεταφοράς πιστώσεων προς τον ΟΠΕΚΑ για την υλοποίηση του ΚΕΑ, της αυξημένης επιχορήγησης στον ΕΦΚΑ, καθώς και λόγω δράσεων όπως η επιδότηση στέγασης και η επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών για νέους εργαζομένους.
➢ Τόκοι (σε ακαθάριστη βάση): Η εκτίμηση για τις δαπάνες τόκων σε ακαθάριστη ταμειακή βάση, ανέρχεται σε 6,6 δις €.
➢ Δαπάνες ΠΔΕ: Για το έτος 2019 προβλέπεται η διάθεση πόρων 6,75 δις € από τον ΠΔΕ, που αντιπροσωπεύει το 3,5% του προβλεπόμενου ΑΕΠ της χώρας. Από το ανωτέρω ποσό, τμήμα ύψους 5,75 δις €, αφορά συγχρηματοδοτούμενα έργα, με περαιτέρω διάκριση σε 3,87 δις € για έργα ΕΣΠΑ 2014-2020 και 1,88 δις € για λοιπά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Εντούτοις, το προαναφερθέν ποσό υπολείπεται των εκτιμήσεων του ΜΠΔΣ 2019-2022 κατά 550 εκ. €.
3. Προϋπολογισμός Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης – Κοινωνικός Προϋπολογισμός
Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα των ασφαλιστικών ταμείων (ΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ) για το 2019 αναμένεται να καταγράψει πλεόνασμα ύψους 910 εκ. €, βελτιωμένο έναντι του 2017 κατά 1,06 δις €. Η μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως:
➢ Τα συνολικά έσοδα του ενοποιημένου κοινωνικού προϋπολογισμού στο 2019 προβλέπονται αυξημένα κατά 776 εκ. € σε σχέση με το 2018, κυρίως λόγω της αναμενόμενης αύξησης των εσόδων από τις ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών, τόσο του ιδιωτικού, όσο και του δημόσιου τομέα. Παράλληλα, τα συνολικά έσοδα από μεταβιβάσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό είναι αυξημένα σε σχέση με το 2018 κατά 1,02 δις €.
➢ Το ισοζύγιο των ασφαλιστικών ταμείων για το 2019 προβλέπεται να παρουσιάσει πλεόνασμα ύψους 910 εκ. €, μειωμένο όμως κατά 344 εκ. € έναντι των εκτιμήσεων για το 2018, λόγω:
– της αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών κατά 144 εκ. €, κυρίως λόγω τόνωσης της απασχόλησης και των εισφορών από τη μισθωτή απασχόληση.
– της μείωσης της συνταξιοδοτικής δαπάνης κατά 275 εκ. €.
– της μείωσης της κρατικής χρηματοδότησης κατά 935 εκ. €.
➢ Επισημαίνεται πως η μείωση της κρατικής χρηματοδότησης επιτυγχάνεται εξαιτίας της ομαλής/αποδοτικής λειτουργίας του ασφαλιστικού συστήματος και για αυτόν το λόγο το 2019 δεν αναμένεται να μεταβιβαστούν πόροι από το ΑΚΑΓΕ στο ασφαλιστικό σύστημα.
➢ Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για το 2019 εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε πλεόνασμα ύψους 518 εκ. € και του ΕΟΠΥΥ 269 εκ. €. Σωρευτικά, ο κοινωνικός προϋπολογισμός στον οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι προϋπολογισμοί των ΟΑΕΔ και ΕΟΠΥΥ προβλέπεται επίσης πλεονασματικός, σε ταμειακή βάση, κατά 1,44 δις € (έναντι 1,64 δις € του 2018).
4. Αποκρατικοποιήσεις
Στα 1,53 δις € αναμένεται να ανέλθουν τα έσοδα των αποκρατικοποιήσεων το 2019 , έναντι 2,15 δις € το 2018 και 1,38 δις το 2017 (εισπράξεις), σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2019. Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί το γεγονός πως για το τρέχον έτος τα μέχρι στιγμής πραγματοποιηθέντα έσοδα ανέρχονται στα 738,4 εκ. €, με την είσπραξη των υπολοίπων πόρων, περίπου 1,41 δις € να εκκρεμεί λόγω μη ολοκλήρωσης του οικονομικού κλεισίματος των έργων, καθώς ορισμένα βρίσκονται σε φάση προετοιμασίας).
5. Δημόσιο Χρέος:
Το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 335,0 δις € ή 180,4% του ΑΕΠ στο τέλος του 2018, έναντι 317,4 δις € ή 176,1% το 2017. Το 2019, το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται πως θα μειωθεί τόσο σε απόλυτα νούμερα (323,5 δις €) όσο και ως ποσοστό επί του ΑΕΠ (167,8%).

Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

To Top