?>
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έρχεται αύξηση μισθών-ποιοί θα ωφεληθούν απο μειώσεις στις εισφορές

Η µείωση των ασφαλιστικών εισφορών και η κατάργηση της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης προκαλεί µπαράζ αύξησης µισθών και φοροελαφρύνσεις σε χιλιάδες κατηγορίες Ελλήνων.

Ωφελούνται από την εξέλιξη αυτή εργαζόµενοι του ιδιωτικού τοµέα, συνταξιούχοι που ενοικιάζουν ακίνητα, ελεύθεροι επαγγελµατίες, αυτοαπασχολούµενοι, επιχειρηµατίες και ιδιοκτήτες ακινήτων και αφορά µισθούς, επιδόµατα και καθαρά κέρδη από επιχειρηµατικές ή αγροτικές δραστηριότητες που αποκτώνται φέτος. Ακόµα, εισπραττόµενες φέτος αγροτικές επιδοτήσεις και ενισχύσεις, καθώς επίσης τα πάσης φύσεως εισοδήµατα που αποκτώνται φέτος από την εκµετάλλευση ακινήτων και από επενδύσεις ή αποταµιεύσεις σε χρηµατοοικονοµικά προϊόντα. Να τονισθεί ότι σε αρκετές περιπτώσεις υψηλόµισθων το όφελος µπορεί να φτάσει έως και ένα µισθό, λόγω του συνδυασµού µείωσης εισφορών και κατάργησης εισφοράς αλληλεγγύης.

Αναλυτικά, το θέµα έχει ως εξής:

ΟΙ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ
Μισθοί, ηµεροµίσθια, επιδόµατα του ιδιωτικού τοµέα και παροχές σε είδος.

— Οι αµοιβές µε συµβάσεις παροχής υπηρεσιών. Οι περιστασιακά απασχολούµενοι στον ιδιωτικό τοµέα.

— Τα καθαρά κέρδη από την ατοµική άσκηση εµπορικής επιχείρησης, παροχής υπηρεσιών αγροτών.

— Τα ενοίκια ακινήτων. Τα τεκµαρτά εισοδήµατα από δωρεάν παραχώρηση ή ιδιοχρησία ακινήτων. Μερίσµατα, εισοδήµατα από µετοχές και µερίδια. Οι συµµετοχές σε κέρδη προσωπικών επιχειρήσεων.

— Οι τόκοι τραπεζικών καταθέσεων και τόκοι επαναγοράς ρέπος.

— Τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας. Οι αµοιβές για συµβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά µέσω δικτύων πληροφορικής σε βάση δεδοµένων επίλυσης προβληµάτων.

— Κέρδη από τη µεταβίβαση κρατικών οµολόγων και έντοκων γραµµατίων. Κέρδη εταιρικών οµολόγων. Τόκοι οµολόγων ή έντοκων γραµµατίων του Ελληνικού ∆ηµοσίου.

— Η διατροφή συζύγου και τέκνων.

— Οι «πράσινες» αγροτικές ενισχύσεις µέχρι 12.000 ευρώ.

— Τα επιδόµατα ειδικής επιδότησης ανεργίας σε απολυµένους, πρώην εργαζοµένους στον ιδιωτικό τοµέα.

— Εισοδήµατα από ενοίκια συνταξιούχου.

-Οι ασφαλιστικές εισφορές θα µειωθούν από 8 έως 78 ευρώ τον µήνα για εργαζοµένους µε µικτές µηνιαίες αποδοχές από 650 έως 6.500 ευρώ.

— Οι κρατήσεις της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης θα είναι µηδενικές για όσους εργαζοµένους έχουν µικτές αποδοχές µέχρι 1.000 ευρώ τον µήνα.

— Μηδενίζονται για όσους εργαζοµένους του ιδιωτικού τοµέα λαµβάνουν µικτές αποδοχές άνω των 1.000 ευρώ, λόγω της προσωρινής κατάργησης της εισφοράς για τους µισθούς του 2021.

— Οι µισθωτοί του ιδιωτικού τοµέα θα δουν αύξηση στον µισθό τους από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και τη µείωση των ασφαλιστικών εισφορών από την Πρωτοχρονιά. ∆ηλαδή, ιδιωτικός υπάλληλος µε µικτό µισθό 1.500 ευρώ θα έχει όφελος 320,29 ευρώ ή 22,88 ευρώ τον µήνα. Στα 42,75 ευρώ τον µήνα θα έχει αύξηση ο ιδιωτικός υπάλληλος µε µικτό µισθό 2.000 ευρώ, µε ετήσιο όφελος 598,54 ευρώ.

— Στην έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης έχουµε επιβολή άνω των 12.000 ευρώ. Η εισφορά επιβάλλεται για εισοδήµατα άνω των 12.000 ευρώ. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται σε ετήσια φορολογητέα εισοδήµατα από µισθούς άνω των 12.000 ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν σε µηνιαία φορολογητέα ποσά µισθών άνω των 858 ευρώ στον ιδιωτικό τοµέα.

— Η κατάργηση των µηνιαίων κρατήσεων ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης από τους µισθούς του ιδιωτικού τοµέα θα ωφελήσει εργαζοµένους µε µικτά ποσά αποδοχών άνω των 1.000 ευρώ τον µήνα ή φορολογητέα ποσά αποδοχών άνω των 858 ευρώ τον µήνα. Τα οφέλη από 1,07 ευρώ τον µήνα µε µικτές αποδοχές 1.070 ευρώ τον µήνα και έως τα 306,15 ευρώ για όσους έχουν µικτές αποδοχές 6.500 ευρώ τον µήνα.

ΧΩΡΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΜΙΣΘΩΤΟΙ Ι∆. ΤΟΜΕΑ – ΟΤΕ, ∆ΕΗ, ΕΥ∆ΑΠ ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΕΣ – ΑΓΡΟΤΕΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

ΑΚΙΝΗΤΑ – ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Θα ισχύσει από 01/01/21

ΛΟΙΠΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ
Καταμερισμός της μη πληρωμής της εισφοράς
ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Ι∆ΙΟΚΤΗΤΕΣ ΜΕ ΜΟΝΟ ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ – ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΕ ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ
Καμία έκτακτη εισφορά για τα ενοίκια
*Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ»

 

Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

To Top