ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Η Σιέρα Λεόνε θα εφαρμόσει ποινές ΙΜΟ 2020 για τα καύσιμα εταιρειών που δεν συμμορφώνονται

 

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑΑπό την 1η Σεπτεμβρίου 2021, οι πλοιοκτήτες και οι φορείς εκμετάλλευσης που προσέρχονται σε λιμάνια στη Σιέρα Λεόνε κινδυνεύουν με κυρώσεις έως και 15.000 USD αν μεταφέρουν καύσιμα με περιεκτικότητα σε θείο άνω του 0,5 τοις εκατό.

Τα πλοία ή τα μέλη που αντιμετωπίζουν προβλήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή του παραρτήματος V της MARPOL ή τη μη διαθεσιμότητα συμβατών καυσίμων ενθαρρύνονται να ενημερώσουν την BIMCO μέσω email  hsse@bimco.org  με το «IMO 2020» στο πεδίο του θέματος.

 

Η επιβολή, η συμμόρφωση και η παρακολούθηση του ορίου θείου του ΙΜΟ 2020 εμπίπτουν στους Κανονισμούς του Παραρτήματος VI της Διεθνούς Σύμβασης για την Πρόληψη της Ρύπανσης από τα Πλοία (MARPOL). Αναφέρει ότι τα έθνη που έχουν επικυρώσει τη MARPOL και έχουν προσχωρήσει στο παράρτημα VI υποχρεούνται να εφαρμόσουν και να επιβάλουν τις διατάξεις του κανονισμού.

Τα λιμενικά κράτη πρέπει επομένως να επιβάλλουν τις διατάξεις της MARPOL παρακολουθώντας τα σκάφη εντός των χωρικών τους υδάτων και αναφέροντας τη μη συμμόρφωση στο σχετικό κράτος σημαίας. Αυτή η αναφορά διασφαλίζει ότι υπάρχουν επαρκείς ποσότητες συμβατών καυσίμων χαμηλού θείου εντός της δικαιοδοσίας τους και παρέχει εγκαταστάσεις στην ξηρά για την παραλαβή και απομάκρυνση απορριμμάτων καθαριστή.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Αρχή Λιμένων της Σιέρα Λεόνε, σε διαβούλευση με το Υπουργείο Μεταφορών και Αεροπορίας, συναινέσει στην εφαρμογή αυτής της σημαντικής διεθνούς εντολής κράτους μέλους τον Ιούλιο του 2021.

Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι η Σιέρα Λεόνε είναι 18 μήνες πίσω από την παγκόσμια εντολή για την εφαρμογή του νομοθετικού μέσου του ΙΜΟ 2020. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η Αρχή Λιμένων της Σιέρα Λεόνε θα χρησιμεύσει ως κυβερνητική συμβουλευτική υπηρεσία για την εφαρμογή του ΙΜΟ 2020. Επιπλέον, η Λιμενική Αρχή θα αναλάβει μια κοινή εφαρμογή του κανονισμού, μαζί με έναν αρμόδιο φορέα για την αποτελεσματικότητα και την τυποποίηση.

Το λιμάνι του Freetown στη Σιέρα Λεόνε θα επεκτείνει μια περίοδο χάριτος που θα καλύπτει από τις 15 Ιουλίου 2021 έως τις 31 Αυγούστου 2021 για πλοία που δεν συμμορφώνονται. Δεν θα επιβληθούν κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή μη σκαφών στις 31 Αυγούστου 2021. Ωστόσο, μια έκθεση μη συμμόρφωσης μαζί με μια προειδοποιητική επιστολή θα εκδοθεί σε μη συμμορφούμενα σκάφη για διορθωτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν πριν από την επόμενη κλήση τους στο λιμάνι και εντός αυτής της περιόδου χάριτος όπως ορίζεται παραπάνω.

 

Η Λιμενική Αρχή θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τους αρχικούς ελέγχους που βασίζονται σε έγγραφα και άλλες μεθόδους, συμπεριλαμβανομένων των τηλεπισκόπησης και των φορητών συσκευών. Εάν υπάρχουν σαφείς λόγοι για τη διεξαγωγή λεπτομερέστερης επιθεώρησης, μπορούν να πραγματοποιηθούν αναλύσεις δειγμάτων και άλλες λεπτομερείς επιθεωρήσεις. Τα προς ανάλυση δείγματα μπορεί να είναι τα αντιπροσωπευτικά δείγματα που παρέχονται με το Σημείωμα Αποστολής Αποθηκών.

 

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2021, οι πλοιοκτήτες και οι χειριστές κινδυνεύουν με κυρώσεις έως και 15.000 USD αν συνεχίσουν να μεταφέρουν καύσιμα με περιεκτικότητα σε θείο που υπερβαίνει το 0,5 τοις εκατό. Η χρέωση υπηρεσιών IMO 2020 θα εφαρμοστεί ακόμη και για πλοία με εγκατεστημένο σύστημα καθαρισμού καυσαερίων (scrubber). Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι τα τιμολόγια και τα πρόστιμα υπόκεινται σε περιοδικές αναθεωρήσεις με βάση τις επικρατούσες συνθήκες.

Το τιμολόγιο εφαρμογής του ΙΜΟ έχει ως εξής:

Total Bunker on board (MT)   Κόστος χωρητικότητας ανά μετρικό τόνο (MT) σε USD

001 – 300        15

301 – 500        14

501 – 750        13

751 – 1000      12

1001 – παραπάνω      11

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην επίσημη επιστολή της Αρχής Λιμένων της Σιέρα Λεόνε που επισυνάπτεται παρακάτω.

 

Τα πλοία ή τα μέλη που αντιμετωπίζουν προβλήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή του παραρτήματος V της MARPOL ή τη μη διαθεσιμότητα συμβατών καυσίμων ενθαρρύνονται να ενημερώσουν την BIMCO μέσω email hsse@bimco.org με το «IMO 2020» στο πεδίο του θέματος.

Overview

From 1 September 2021, ship owners and operators calling at ports in Sierra Leone risk penalties of up to USD 15,000 if they carry fuel with a sulphur content exceeding 0.5 percent.

Ships or members experiencing problems related to enforcement of MARPOL Annex V or unavailability of compliant fuel are encouraged to inform BIMCO via email hsse@bimco.org with “IMO 2020” in the subject field.

nce and monitoring of the IMO 2020 Sulphur limit fall under Regulations to Annex VI of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL). It states that nations that have ratified MARPOL and acceded to Annex VI are obliged to give effect to and enforce the provisions of the regulation.

Port states must therefore enforce the provisions of MARPOL by monitoring vessels within their territorial waters and reporting non-compliance to the relevant flag state. This reporting ensures that adequate amounts of compliant low-sulphur fuel are available within their jurisdiction and provides shore-based facilities for the receipt and removal of scrubber waste.

Against this background, the Sierra Leone Ports Authority, in consultation with the Ministry of Transport and Aviation, consented to implement this important international member state mandate in July 2021.

It is also important to note that Sierra Leone is 18 months behind the global mandate to implement the IMO 2020 statutory instrument. In view of the above, the Sierra Leone Ports Authority will serve as the consulting government agency to implement IMO 2020. Furthermore, the Port Authority will undertake a joint implementation of the regulation, together with a competent institution for efficiency and standardisation.

The Port of Freetown in Sierra Leone will extend a grace period spanning from 15 July 2021 to 31 August 2021 for vessels that are non-compliant. Penalties will not be instituted against defaulting or non-compliant vessels on or before 31 August 2021. However, a non-compliance report together with a warning letter will be issued to non-compliant vessels for corrective action to be taken prior their next call at the port and within this grace period as stipulated above.

See more  www.bimco.org

Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

To Top