?>
ΑΤΤΙΚΗ

Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας εργαζομένων στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της Περιφέρειας Αττικής – ΕΒΕΑ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή σε Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Συμβουλευτικής-Κατάρτισης-Πιστοποίησης Γνώσεων Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα στην Περιφέρεια Αττικής που υλοποιεί το ΕΒΕΑ

 

Το ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΒΕΑ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας εργαζομένων στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της Περιφέρειας Αττικής – ΕΒΕΑ» με κωδικό ΟΠΣ 5071100. Η Πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Το Αντικείμενο της Πράξης αφορά σε υπηρεσίες εξατομικευμένης συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων, που πρόκειται να παρασχεθούν σε 1500 εργαζόμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, του ιδιωτικού τομέα, όλων των κλάδων της οικονομίας της Περιφέρειας Αττικής.

Βασικός Στόχος της δράσης είναι οι ωφελούμενοι (εργαζόμενοι) να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους και να καλλιεργήσουν τις δεξιότητές τους που θεωρούνται απαραίτητες για την προσαρμογή τους στους τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Π.Σ.Ε.Ε.), στις αλλαγές της τοπικής αγοράς εργασίας (τεχνολογικές, περιβαλλοντικές) και στο νέο αναπτυξιακό περιβάλλον της Περιφέρειας Αττικής.

Ωφελούμενοι της Πράξης είναι 1.500 εργαζόμενοι (με σχέση εξαρτημένης εργασίας) σε επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής, του Ιδιωτικού Τομέα (ανεξαρτήτως κλάδου απασχόλησης) ή εποχικά εργαζόμενοι. Μεταξύ των ωφελούμενων δεν περιλαμβάνονται: α) εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα, β) αυτοαπασχολούμενοι και γ) άνεργοι.

Η διάρκεια της Κατάρτισης είναι 80 ώρες.

Η υλοποίηση της Πράξης θα καλύψει την Περιφέρεια Αττικής.

Οι ωφελούμενοι εργαζόμενοι της Πράξης εφόσον ολοκληρώσουν σύνολο των ενεργειών Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης του έργου (ατομικές συνεδρίες, κατάρτιση, εξετάσεις πιστοποίησης) λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους πέντε ευρώ (5,00 €) μικτά ανά ώρα κατάρτισης, μείον τις νόμιμες κρατήσεις. Συνολική Αξία Εκπαιδευτικού Επιδόματος: 80 Ώρες Κατάρτισης x 5,00 € = 400,00 €

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στην Πράξη παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

To Top