ΝΑΥΤΙΛΙΑ

BIMCO:Ο ΙΜΟ πρέπει να επανεξετάσει το σχέδιο κανονισμού για τα λύματα

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Μαζί με ορισμένα κράτη μέλη και διεθνείς οργανισμούς, η BIMCO πρότεινε στον ΙΜΟ να επανεξετάσει την κατεύθυνση, στην οποία έχει λάβει η τροποποίηση του παραρτήματος IV της MARPOL σχετικά με τα υπάρχοντα πλοία.

Η BIMCO έχει συμμετάσχει σε μια ομάδα διαπροσωπικής αλληλογραφίας που εργάζεται για την προετοιμασία σχεδίων τροποποιήσεων στο παράρτημα IV της MARPOL σχετικά με τα λύματα. Η έκθεση υποβλήθηκε στην 8η σύνοδο της υποεπιτροπής του ΙΜΟ για την πρόληψη και την αντίδραση της ρύπανσης (PPR 8) για συζήτηση.

 

Τα σχέδια τροπολογιών περιγράφουν ένα σύνολο νέων απαιτήσεων σχετικά με τις δοκιμές επί του σκάφους που επαληθεύουν την απόδοση των εγκατεστημένων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (STP) και τις σχετικές απαιτήσεις ενός καθεστώτος έρευνας. Επιπλέον, η έκθεση προτείνει νέες απαιτήσεις εξοπλισμού και απόρριψη συστήματος διαχείρισης λυμάτων.

Ένα από τα προτεινόμενα μέτρα εισάγει αυστηρότερα πρότυπα για τα λύματα από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (STPs) και νέες παραμέτρους όσον αφορά τη μέτρηση της θολότητας και των συνολικών υπολειμμάτων οξειδωτών. Τα STP στα υπάρχοντα πλοία δεν έχουν σχεδιαστεί για να ικανοποιούν αυτές τις προτεινόμενες νέες παραμέτρους.

Αντί των προαναφερθέντων αυστηρότερων απαιτήσεων, η BIMCO και οι συνεργάτες αυτής της υποβολής  υπέβαλαν μια εναλλακτική πρόταση, η οποία βασίζεται στην ανάπτυξη συγκεκριμένων μέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας των εκροών από STP που έχουν ήδη εγκατασταθεί σε υπάρχοντα πλοία, καθώς και την παρακολούθηση του επιπέδου βελτίωσης ποιότητας εκροών από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.

 

Η BIMCO είναι η μεγαλύτερη από τις διεθνείς ναυτιλιακές ενώσεις που εκπροσωπούν τους πλοιοκτήτες. Η ιδιότητά του ελέγχει περίπου το 65% της παγκόσμιας χωρητικότητας και έχει μέλη σε περισσότερες από 120 χώρες, συμπεριλαμβανομένων διευθυντών, μεσιτών και αντιπροσώπων.

PROPOSAL: IMO NEEDS TO RECONSIDER DRAFT SEWAGE REGULATION

By Aron Soerensen

in Copenhagen, DK

Posted: 08 February 2021

Overview

Together with a number of member states and international organisations, BIMCO has proposed that the IMO should reconsider the direction, in which the amendment of MARPOL Annex IV has taken concerning existing ships.

 

NEWS STORYENVIRONMENTEMISSION TO SEASEWAGE

BIMCO has participated in an intersessional correspondence group which has been working on preparing draft amendments to MARPOL Annex IV on sewage. The report has been submitted to the 8th session of IMO’s subcommittee on Pollution Prevention and Response (PPR 8) for debate.

The draft amendments outline a set of new requirements pertaining to onboard tests verifying the performance of the installed sewage treatment plants (STP), and relevant requirements of a survey regime. Furthermore, the report proposes new equipment requirements and a discharge of sewage management system.

One of the proposed measures introduces stricter standards for effluent from sewage treatment plants (STPs) and new parameters with regard to the measurement of turbidity and total residual oxidizers. The STPs on existing ships are not designed to meet these proposed new parameters.

Instead of the above mentioned stricter requirements, BIMCO and the co-sponsors of this submission have made an alternative suggestion, which is based on developing concrete measures to improve the effluent quality from STPs already installed on existing ships as well as monitor the level of improvement of effluent quality from sewage treatment plants.

Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

To Top